VOP Bezec+

[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”64px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tdb_header_logo align_vert=”content-vert-center” align_horiz=”content-horiz-center” media_size_image_height=”99″ media_size_image_width=”300″ image=”72249″ image_width=”175″ show_title=”none”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title custom_title=”VŠEPBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BĚŽEC TEAM S.R.O.,” block_template_id=”td_block_template_14″]

Běžec Team, s.r.o., Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město Praha 1, 110 00. 
Redakce: Čs armády 820/35, Bubeneč Praha 6, 160 00, IČ: 08577790, DIČ: CZ08577790. 
Povolení: MKČR č. 22044, ISSN 2694-8370. Bankovní spojení UniCredit bank. CZK: 1315404004/2700, IBAN: CZ3727000000001315404004

Email: podpora@bezecteam.cz, Mobil: +420 775 690856

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]

To nejdůležitější z VOP:  

 • Zboží lze vrátit v prvních 14 dnech od jeho zakoupení. Peníze vám přijdou na účet do 14 pracovních dnů od řádného vrácení zboží na naší provozovnu. 1.–14. den od zakoupení vám za zboží vrátíme peníze na váš bankovní účet.

 • Doba doručení v košíku je orientační, rozhodující jsou informace v e-mailu a SMS.

 • Reklamace vyřizujeme do 30 dnů. Výměny zboží bohužel neprovádíme, ale můžete si udělat novou objednávku a nechtěné kousky nám vrátit. Peníze vám budou vráceny na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky..

 • Když svou objednávku necháte nevyzvednutou, příště už vás poprosíme o platbu předem.

 • GDPR: Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami zohledňujícími požadavky GDPR legislativy

1. Úvodní Ustanovení  

1.1. Provozovatel  

1.1.1. Internetový obchod na adrese www.bezecteam.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností Běžec Team s.r.o., Čs. armády 820/35, 160 00 Praha-Bubeneč, identifikační číslo: 08577790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 321312 (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“), bankovní spojení: _____________________.

 • Kontakty:
  e-mail: podpora@bezecteam.cz
  tel.č.: 775 690 856

1.2. Kupující  

 • 1.2.1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

 • 1.2.2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

 • 1.2.3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.3. Obchodní podmínky  

 • 1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

 • 1.3.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

 • 1.3.3. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby  

2.1. Nabídka zboží  

 • Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka zboží se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.2. Objednávka  

 • 2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1.) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.

 • 2.2.2. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

2.3. Uzavření kupní smlouvy  

 • 2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

 • 2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

 • 2.3.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.4. Způsob dopravy  

 • 2.4.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

 • 2.4.2. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.

2.5. Způsob platby  

 • 2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: platební kartou po internetu přes platební bránu, bankovním převodem po dokončení objednávky. Tím není dotčeno právo provozovatele požadovat po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.

 • 2.5.2. Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky zadávat platbu prostřednictvím platební brány Stripe. Po ověření její platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

 • 2.5.3. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • 2.5.4. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

 • 2.5.5. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy  

 • 2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

 • 2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

 • 2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

 • 2.6.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 • 2.6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 • 2.6.6. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

2.7. Dárkové poukazy, slevové kódy

 • 2.7.1. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly.

 • 2.7.2. Není-li provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy a slevové kódy:

  • není možné uplatňovat opakovaně;

  • nelze vzájemně kombinovat;

  • nelze použít na nákup dalších poukazů.

  • Hodnota uplatněných dárkových poukazů / slevových kódů se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy zboží v objednávce, na kterou byl dárkový poukaz / slevový kód uplatněn, v případech zboží, kdy je možno takový poukaz / slevový kód uplatnit.

 • 2.7.3. Slevové kódy navíc není možné uplatňovat na zboží v sezónních výprodejích.

 • 2.7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu nebo dárkového poukazu, má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky, přičemž sleva bude uplatněna v rámci první vratky zboží. V případě dárkového poukazu dále vystaví prodávající nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě. Prodávající však může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.

 • 2.7.5. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

 • 2.7.6. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

 • 2.7.7. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro užití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

 • 2.7.8 Další informace o způsobu použití poukazů naleznete na: www.bezecteam.cz

 

 

 

 

 

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]